Harmonogram spotkań z rodzicami w Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Stefana Batorego w Brodach w roku szkolnym 2020/2021

 

Zebrania z rodzicami:

03.09.2020 r.

15.12.2019 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach półrocznych

26.01.2021 r.

18.05.2021 r. - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Podczas wszystkich zebrań dyżury pełnią dyrektorzy, pedagog, psycholog i pozostali nauczyciele.